הרשמה למוסדות הרשת

לימוד תורה לנשים

   מאת:    תאריך:   03/09/2013   צפיות:  

לימוד הלכות חנוכה, כולל מבחן כיתתי ומבחן אמריקאי

שלום וחנוכה שמח !
אני שמח לשתף על מבצע שערכנו באולפנא, בשבועיים האחרונים שלפני חנוכה . כל האולפנא (ט-יב ) למדה בכל בוקר הלכות חנוכה מתוך חוברת שערכנו, המחולקת לפי ימים. ההלכות נאספו מתוך "פניני הלכה" על חנוכה של הרב מלמד. במשך השבועיים, היו דפי עבודה שזיכו את התלמידות שענו בדמי חנוכה (תלושי קניה בשמיני). ביום חמישי האחרון, לפני חופשת חנוכה,התקיים מבחן אמריקאי לכלל התלמידות. המבחן נבדק במקום. התלמידות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר בכל כיתה זכו אף הן בדמי חנוכה. התהליך כולו לווה על ידי מחנכות הכיתות, שהן היו שותפות פעילות בכל בוקר בלימוד החומר וביצירת מוטיבציה. מצ"ב הקבצים השייכים לתכנית. כהצעה לפעילות במקומות נוספים לשנה הבאה.
בברכת חג חנוכה שמח,
נתנאל צלניק צביה יצירתית

סיכום חוברת הלכות חנוכה


סעודות בחנוכה

ימי החנוכה נקבעו כימי הלל והודאה, אבל שלא כמו בפורים שמצוות היום לקבוע סעודה ומשתה, בחנוכה אין מצווה מחייבת לקבוע סעודה. והטעם לכך, מפני שבזמן הפורים נגזרה גזרת השמדה כנגד קיומו של הגוף, ועל כן המצווה לשמוח גם בגוף על ידי אכילה ושתייה. אך לעומת זאת בחנוכה הניצחון היה רוחני, שהרי גזרת היוונים היתה כנגד קיום התורה בלבד, ומי שהיה מקבל על עצמו לנהוג כיווני היה מציל את עצמו. לכן עיקר עניינם של ימי החנוכה הוא רוחני, להודות ולהלל לה' שעזר לנו לשמור את התורה ומצוותיה (לבוש).

איסור עשיית מלאכה לנשים

נהגו הנשים מנהג מיוחד, להימנע מעשיית מלאכה בשעה שנרות החנוכה דולקים. ויש נשים שנהגו להימנע מעשיית מלאכה במשך כל ימי החנוכה, ובמיוחד ביום הראשון והשמיני. אולם למעשה המנהג להימנע ממלאכה בשעה שהנרות דולקים, ואף זאת רק בחצי השעה הראשונה שבה יוצאים ידי חובת המצווה.

שני טעמים נאמרו למנהג. הראשון, כדי שלא יבואו בטעות להשתמש באור נרות חנוכה. וכיוון שהנשים עלולות לטעות בזה יותר, רק הן נמנעות ממלאכה בשעה שהנרות דולקים. והשני, מפני קדושת ימי החנוכה, שאומרים בהם הלל והם דומים לחול המועד וראש חודש. ובשעה שהנרות דולקים, מתגלה קדושת היום. ונהגו בזה רק הנשים, מפני שיש להן זכות מיוחדת בחנוכה, שמתוך גבורתה של יהודית ונשים אחרות התחיל הנס.

ונהגו הנשים להימנע ממלאכות שאסורות בחול המועד, ככיבוס, גיהוץ, תפירה וכיוצא בזה, אבל לבשל ולטגן מותר

מצוות ההדלקה

תקנו חכמים להדליק נרות בשמונת ימי החנוכה, שהם הימים שבהם חגגו ישראל והודו לה' שעזר להם לנצח את היוונים, לשחרר את ירושלים ולטהר את בית המקדש, ובימים אלו דלק השמן שבמנורת המקדש בדרך נס.
נשים חייבות במצווה כגברים. ואף שזו מצוות עשה שהזמן גרמה, ובדרך כלל נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן, מכל מקום כיוון שגם הנשים היו שותפות בנס, אף הן חייבות במצווה.

מנהג ספרדים
נחלקו המנהגים כיצד צריך להיות בפועל מנהג "מהדרין מן המהדרין": למנהג הספרדים, עיקר ההידור שידליקו נרות לפי מספר הימים. וגם כאשר בני הבית מרובים, רק אחד מבני הבית מדליק את נרות החנוכה לפי מספר הימים היוצאים, ביום הראשון מדליק נר אחד, ביום השני שניים, ובשמיני שמונה. מפני שהמטרה להראות את מספר הימים שהנס נמשך, שבזה מתפרסם הנס יותר. ואם היו מדליקים נרות כנגד כל אחד מבני הבית בטפח הסמוך לפתח, לא היה ניכר מספר הימים, כי הנרות של בני הבית היו מצטרפים ומבלבלים את החשבון. וכיוון שרק אחד מדליק, מן הראוי שגדול הבית ידליק עבור כולם.

מנהג אשכנז
למנהג אשכנז, כדי להיות "מהדרין מן המהדרין" צריך שכל אחד מבני הבית ידליק בברכה חנוכיה משלו, ביום הראשון כל אחד מדליק נר אחד, ובשמיני כל אחד מדליק שמונה. ואין חוששים שלא ידעו את מספר הנרות של אותו יום, מפני שמקפידים להפריד את החנוכיות זו מזו.
ונשים נשואות נהגו שלא להדליק נרות, מפני שהדלקת בעליהן נחשבת כהדלקה שלהן, ש"אשתו כגופו". ובהרבה בתים גם בנות שהגיעו לחינוך ונערות נהגו שלא להדליק נרות. ומכל מקום אם ירצו להדליק, רשאיות להדליק בברכה. ונראה שטוב לעודד את הבנות שהגיעו לחינוך להדליק נרות לפחות עד הגיען לבת מצווה, כי ההדלקה מקשרת אותן לתורה ולמצוות. ואם ירצו להדליק גם אח"כ, תבוא עליהן ברכה. ואפילו אשה שבעלה מדליק נרות, אם תרצה למרות המנהג להדליק בעצמה - רשאית להדליק בברכה
הברכות
תקנו חכמים לברך שתי ברכות לפני הדלקת נרות חנוכה, כדי שנכוון את דעתנו לשני העניינים שבמצווה. הברכה הראשונה על עצם המצווה, וזה נוסחה: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר של חנוכה", ובנוסח ספרד מסיימים "להדליק נר חנוכה". הברכה השנייה היא הודאה על הנסים שעשה ה' לאבותינו בימי החנוכה, ותקנו לברך אותה בעת הדלקת הנרות, מפני שנרות החנוכה נועדו להזכיר את הנסים ומשמעותם. וזה נוסחה: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". וביום הראשון מוסיפים את ברכת "שהחיינו", והיא הודאה לה' שהחינו וקיימנו עד שזכינו להגיע לימי החנוכה ולמצוות הדלקת הנרות.
השתתפות בני הבית במצווה
יש להשתדל שכל בני הבית יתכנסו למצוות הדלקת הנרות, כדי שישמעו את הברכות, יענו עליהן אמן ויראו את הדלקת הנרות. בנוסף לכך שיש בזה כבוד למצווה ופרסום לנס, הדבר נצרך לאלה שאינם מברכים על הנרות בעצמם, כמו אשה שיוצאת ידי חובתה בהדלקת בעלה, ובני בית שיוצאים ידי חובתם בהדלקת אבי הבית. מפני שיש אומרים שגם מי שיוצא ידי חובה בהדלקת אחרים צריך לשמוע את הברכות כדי לקיים בזה את המצווה להודות על הנס. ואם לא שמע את הברכות, כשיראה נרות חנוכה, שהודלקו בביתו או בבית אחר, יברך על ראייתם את ברכת "שעשה נסים". ואמנם למעשה, כיוון שיש בזה מחלוקת, אין מברכים (שו"ע תרעו, ג). אבל לכתחילה אין להיכנס לספק.
הנרות
נרות חנוכה צריכים שיהיה בהם חומר בערה שיוכל לדלוק במשך חצי שעה, מפני שתקנו חכמים להדליק מסוף שקיעת החמה ועד שכלתה רגל מהשוק, ומשך זמן זה כחצי שעה. וגם כאשר מדליקים בתוך הבית, צריך שהנר יוכל לדלוק חצי שעה. ומי שיש לו רק מעט שמן או נר קטן שיוכל לדלוק פחות מחצי שעה, ידליק אותו בלא ברכה.

נורות חשמל
לאחר שנתגלה החשמל התעוררה שאלה, האם אפשר לקיים את מצוות הדלקת נרות חנוכה בנורות חשמליות.
למעשה, דעת רוב הפוסקים שאין יוצאים ידי חובת המצווה בנורות חשמל, מפני שאין הן נחשבות כנר, שאין בהן פתילה ושמן. ועוד שהואיל ואורם חזק מאוד יש לחוש שהן נחשבות כאבוקה ולא כנר.
מקום הדלקת נרות לגרים בקומות
רוב האנשים גרים כיום בבנייני קומות, ואזי המקום הטוב להדלקת נרות הוא בחלון הפונה לרחוב או במרפסת הפונה לרחוב, שבאופן זה יתפרסם הנס ביותר. והמדליקים בחלון צריכים להקפיד שגם בני הבית וגם העוברים ברחוב יוכלו לראות את הנרות, לפיכך אין לקחת חנוכיה שיש לה גב, מפני שהוא מסתיר את הנרות מצד אחד.
יש סוברים שעדיף להדליק על פתח הדירה הפונה לחדר המדרגות, שאז הנכנס לבית מוקף במצוות, מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל. ואף שבוודאי יוצאים בזה ידי המצווה, מכל מקום טוב יותר להדליק בחלון הפונה לרחוב כדי לפרסם הנס.
ובשעת הסכנה, כאשר חששו מפני הגויים, אמרו חכמים שידליק אדם את הנר בתוך ביתו על שולחנו, ופרסום הנס יהיה לעצמו ולבני ביתו בלבד

זמן ההדלקה
קבעו חכמים להדליק את הנרות בזמן שבו יתפרסם הנס ביותר. בעבר, לא היתה תאורת רחוב בלילה, ובני האדם היו מתכנסים לביתם לפנות ערב, ואז היו הרחובות מלאים אנשים שחזרו לביתם. לפיכך אמרו חכמים שזמנה של הדלקת הנרות: "משתשקע החמה ועד שתכלה רגל מהשוק" (שבת כא, ב). אלא שנחלקו הראשונים בשאלה, האם התכוונו חכמים לתחילת השקיעה, היינו כשהשמש שוקעת, או לסוף השקיעה שאז גם האור שוקע ונראים הכוכבים. מצד אחד בעת שהחמה שוקעת היו יותר אנשים ברחוב, ומצד שני כיוון שעדיין יש אור רב יחסית, הנרות אינם נראים היטב, ולכן מוטב להמתין בהדלקה עד צאת הכוכבים. למעשה, המנהג הרווח להדליק בצאת הכוכבים, כעשרים דקות אחר שקיעת החמה.
כפי שלמדנו, תקנו חכמים להדליק נרות חנוכה לאחר שקיעת החמה, מפני שלפני השקיעה עדיין ישנו אור רב, ואור הנרות אינו ניכר.
ואף שמדליקים נרות חנוכה לפני השקיעה, מכל מקום עיקר פרסום הנס יעשה בלילה, ולכן צריכים להקפיד שיהיה מספיק שמן בנרות כדי שידלקו עד חצי שעה אחר צאת הכוכבים.
זמן הדלקת הנרות במוצאי שבת
במוצאי שבת, מתפללים ערבית תחילה, ואח"כ מדליקים נרות חנוכה. רבים נוהגים להקדים את ההבדלה להדלקת הנרות, מפני שההבדלה מסיימת את השבת ונרות החנוכה כבר שייכות ליום הבא . ויש נוהגים להדליק נר חנוכה תחילה, כדי להסמיך עד כמה שאפשר את הדלקת הנר לצאת הכוכבים, ועוד, שכמה שאפשר לאחר את ההבדלה עדיף, כדי להמשיך בכך במידה מסוימת את קדושת השבת. ואמנם להדליק נרות מותר לפני הבדלה, ובתנאי שיאמרו "המבדיל בין קודש לחול". ולשני המנהגים מקום בהלכה, וכל אדם רשאי לבחור בזה את מנהגו.

בשעת הצורך מותר לאחר את זמן ההדלקה
בזמנינו, יש לנו תאורת חשמל, ורוב האנשים ממשיכים לעבוד עוד כמה שעות אחר החשכה, וממילא חוזרים לביתם מאוחר יותר. ואע"פ כן הזמן המובחר להדלקת הנרות הוא בזמן שקבעו חכמים - מצאת הכוכבים עד חצי שעה לאחריו.
אבל מי שקשה לו לחזור לביתו בצאת הכוכבים, רשאי להדליק מאוחר יותר, וישתדל להקדים את חזרתו עד כמה שאפשר, כדי להדליק קרוב יותר לזמן שתקנו חכמים. וישתדל שלא להדליק מאוחר מהשעה תשע, שעד אז עוד מקובל בימינו לחזור מהעבודה, ואפשר לומר שהוא בכלל מה שאמרו חכמים: "עד שתכלה רגל מהשוק". ויזהר שלא לאכול אכילת קבע, שהוא שיעור כביצה של פת או מזונות, עד שידליק נרות .

האם להמתין לבן משפחה שמאחר לחזור
במשפחות רבות מתעוררת שאלה, כיצד ראוי לנהוג כאשר הבעל אינו יכול לחזור מהעבודה בצאת הכוכבים, האם עדיף שאשתו תדליק נרות בצאת הכוכבים, או שתמתין לו עד שיחזור?
על פי שורת ההלכה, אין חובה ששני בני הזוג יהיו נוכחים בשעת הדלקת הנרות, וכאשר האשה או הבעל מדליקים נרות בביתם, גם בן הזוג השני יוצא ידי חובתו,

הדלקה מאוחרת בלילה
מי שלא הספיק להדליק נרות חנוכה עד סביבות השעה תשע, ידליק כל הלילה עד עמוד השחר, ויברך על ההדלקה רק אם יש סבירות גבוהה שיעבור אדם ברחוב ויראה את נרותיו, או שיש בביתו אדם נוסף, כגון אשתו או בנו, שיראה את נרותיו. אבל אם כל בני ביתו הלכו לישון, ויצטערו אם יעירם, וגם ברחוב סביר שלא יהיה אדם שיראה את נרותיו, ידליק בלא ברכה. מי שלא הדליק נרות כל הלילה הפסיד את המצווה של אותו יום, אבל למחרת ידליק נרות כמו שאר בני אדם.

שמן או נרות
מצווה מן המובחר להדליק בשמן זית, הואיל והנס נעשה בשמן זית למנורה, ויש בזה הזכרה מפורשת יותר של הנס. אולם רבים נוהגים להדליק בנרות שעווה משום שאורה עולה יפה יותר או מפני שקל יותר להתקינם.

אסור להשתמש באור הנרות
הטעם שאנו מדליקים שמש כי אסור להשתמש לאור נרות חנוכה, בין תשמיש של חול, כגון לספור מעות לאורם, ובין תשמיש של קודש, כגון ללמוד בספר לאורם. מפני שהנרות מקודשים למצוות נר חנוכה, וכשם שאסור ליהנות מהנרות שבמנורת המקדש כך אסור ליהנות מנרות חנוכה שנתקנו כזכר לנס שהיה במנורת המקדש. ועוד, שהנרות נועדו לפרסום הנס, ואם ישתמש לאורם, יראה כמי שהדליקם כדי להאיר
התחיל להדליק את הנרות וכבה השמש, לא ידליק את השמש מנר מצווה, מפני שהשמש הוא נר של חול, ואין להדליק נר של חול מנר של מצווה. ואם אזלו לו הגפרורים, ואם לא ידליק את השמש מנר חנוכה לא יוכל להמשיך להדליק את שאר הנרות, ידליק את השמש מנר חנוכה.

סדר העמדת הנרות והדלקתם
המנהג המובחר ביותר הוא שיקבע את הנר ביום הראשון בצד ימין של החנוכיה, מפני שיש להעדיף תמיד את צד ימין על שמאל. וביום השני יוסיף עוד נר לשמאלו, ואחר שיברך ידליק תחילה את הנר הנוסף ואחריו את הנר שלימינו.

דף עבודה - דמי חנוכה

עני על השאלות
והכניסי לקופה שבכניסה לאולפנא
התשובות נמצאות בחוברת "הלכות חנוכה"
1. מדוע נוהגים לאכול מאכלי חלב בחנוכה?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. מתי הזמן שבו נשים נמנעות מלעשות מלאכה בחנוכה ומדוע?
___________________________________________________________________________
3.הכלל הוא שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גורם מה הדין ביחס לחנוכה לגבי נשים?
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. כמה נרות חיבו חכמים להדליק כשתיקנו את מצוות החנוכה?
____________________________________________________________________________
5. מדוע חשוב שהבנות יהיו בשעת ההדלקה בבית ולא יצאו אז לקניות למרות שהאבא מוציא אותם ידי חובה?
____________________________________________________________________________
6. פרטי מה דין נרות חשמל?
____________________________________________________________________________
7. מתי הזמן הרצוי להדלקת נרות חנוכה? ומדוע?
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. מתי צריך להדליק נרות בערב שבת ומדוע? ולמה יש לשים לב?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. עד איזו שעה אפשר להדליק נרות חנוכה?_______________________________________________
10. מדוע עדיף להדליק בשמן זית?_______________________________________________________
11. מה אסור לעשות לפני הדלקת נרות?___________________________________________________

בהצלחה !!!

מבחן בהלכות חנוכה

1. מדוע אין מצווה לעשות סעודה בחנוכה כמו בפורים?
א. כי הנס בחנוכה היה רוחני -שניצלו מההתייוונות.
ב. כי הנס בחנוכה היה גשמי- שניצחו במלחמה.
ג. כי ניתן להסתפק ב"מזונות", ולא צריך דווקא סעודה על הלחם.
ד. כי חכמים לא רצו להטריח לעשות סעודות במשך שמונה ימים.

2. מתי נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בחנוכה?
א. בזמן שהנרות דולקים.
ב. ביום הראשון והאחרון של חנוכה.
ג. כל ימי חנוכה.
ד. כל התשובות נכונות.

3. מהו מנהג הספרדים והאשכנזים בהדלקת נרות?
א. ספרדים: רק אחד מבני הבית מדליק, אשכנזים: כל אחד מבני הבית מדליק.
ב. ספרדים: כל אחד מבני הבית מדליק, אשכנזים: רק אחד מבני הבית.
ג. ספרדים: רק שניים מבני הבית מדליקים, אשכנזים: כל בני הבית מדליקים.
ד. ספרדים: כל אחד מבני הבית מדליק, אשכנזים: רק שניים מבני הבית מדליקים.

4. ברכת "שהחיינו" על הדלקת נרות נאמרת:
א. בכל יום, אם אדם מרגיש התחדשות.
ב. רק ביום הראשון של חנוכה.
ג. רק ביום הרביעי של חנוכה.
ד. בכל יום שיש אורח חדש שגורם לשמחה.

5. דינה ושלומית הלכו לעיר פתאום שמו לב שעכשיו זמן ההדלקה. מה עליהן לעשות?
א. לשמוע הדלקת נרות בעיר.
ב. לחזור הביתה ולשמוע הדלקה בבית.
ג. לחזור הביתה אחרי הקניות ולהדליק בלא ברכה.
ד. לחזור הביתה אחרי הקניות ולהדליק עם ברכה.

6. כמה זמן צריכים הנרות לדלוק?
א. שעה.
ב. ארבעים דקות.
ג. חצי שעה.
ד. עשרים דקות.7. האם ניתן לצאת ידי חובה בנרות חנוכה מחשמל?
א. כן
ב. לא
ג. רק כשאין נרות.
ד. רק בנרות חשמל חזקים. כמו חנוכיות של חב"ד.

8. "בשעת סכנה כשהגויים מתנכלים ליהודים"
א. לא מדליקים נרות חנוכה.
ב. מדליקים בחלון.
ג. מדליקים בפתח הבית.
ד. מדליקים בתוך הבית.

9. מי שמדליק בפתח הבית
א. ידליק בצד ימין של הפתח.
ב. ידליק בצד שמאל של הפתח.
ג. ידליק בכל צד שרוצה.
ד. ידליק בצד של המזוזה.

10. מדוע לא מדליקים את נרות החנוכה ביום?
א. כי נס פח השמן היה בלילה.
ב. כי אנשים מתאספים לביתם בערב.
ג. כי הקרבות של המכבים היו בלילה.
ד. כי המנורה במקדש דלקה רק בלילה.

11. עד מתי הנרות צריכים לדלוק?
א. עד השקיעה.
ב. עד צאת הכוכבים.
ג. חצי שעה אחרי צאת הכוכבים.
ד. חצי שעה אחרי השקיעה.

12. מתי מדליקים נרות חנוכה במוצאי שבת?
א. לפני ההבדלה.
ב. אחרי ההבדלה
ג. יש נוהגים לפני הבדלה ויש אחרי הבדלה, ושני המנהגים טובים.
ד. ספרדים אחרי הבדלה ואשכנזים לפני.

13. יהודה עובד כל לילה עד שעה מאוחרת. האם עליו להשתדל לחזור יותר מוקדם לביתו?
א. רצוי מאד לחזור עד שעה תשע.
ב. אין צורך לחזור מוקדם , כי אפשר כל הלילה להדליק אם בני הבית ערים.
ג. חייב לחזור מוקדם בצאת הכוכבים.
ד. חייב לחזור בשקיעה לביתו.


14. האם הבעל יכול לצאת ידי חובה בהדלקת אשתו?
א. כן
ב. לא
ג. בתנאי שהבעל ליד אשתו.
ד. בתנאי שהבעל ליד הבית.

15. משפחת לוי חזרה בשתיים בלילה מטיול באילת מה יעשו?
א. ידליקו בלי ברכה, כי אין פרסום הנס
ב. ידליקו עם ברכה, כי יש פרסום הנס במשפחה
ג. לא ידליקו בכלל.
ד. יחכו לבוקר שיש אנשים ברחוב ואז ידליקו.

16. מי שלא הדליק לילה אחד
א. ידליק פעמיים בלילה השני.
ב. אסור לו יותר להדליק בשאר הלילות.
ג. מותר לו להדליק בשאר הלילות בלי ברכה.
ד. מותר לו להדליק בשאר הלילות אפילו עם ברכה.

17. מצווה מן המובחר להדליק בשמן.
א. כי האור של השמן צלול ויפה.
ב. כי פעם היו מדליקים רק בשמן.
ג. כי הנס בחנוכה היה בשמן.
ד. כי השמן בא משבעת המינים .

18. שירה בדקה כמה כסף יש לה בארנק כדי לצאת לקניות, אך פתאום היתה הפסקת חשמל ורק אור החנוכייה האיר .היא ניגשה לספור את הכסף לאור הנרות.
א. שירה לא עשתה כדין.
ב. שירה עשתה כדין .
ג. שירה עשתה כדין, אם היה בחנוכייה שמש.
ד. שירה עשתה כדין, אם הנרות דולקים יותר מרבע שעה.

19. האם מותר להדליק את נרות החנוכה מנרות חנוכה אחרים?
א. מותר
ב. אסור
ג. מותר, רק במקרה שאין גפרורים להדליק בהם את הנרות.
ד. אסור להדליק מהנר הראשון אבל מותר מהנר השני.

20. בלילה הראשון- היכן יניח את הנר?
א. בצד ימין של החנוכייה .
ב. בצד שמאל של החנוכייה.
ג. באיזה צד שירצה.
ד. במרכז החנוכייה.

תשובון למבחן חנוכה

10ב
11ג
12ג
13א
14א
15ב
16ד
17ג
18ג
19ג
20א

כתבות נוספות

    צביה יצירתית ירושלים       חנוכה    הדלקת נרות    הלכות